شما اينجا هستيد.

هدف: آشنایی با فقه القرآن

هدف: آشنایی با تاریخ، طبقه بندی و تفاسیر برجسته و معتبر فریقین

اهداف: آشنایی با اصالت، حقانیت و اعجاز قرآن ؛ تقویت باور به اصالت و حقانیت قرآن و کسب توانایی دفاع از آن

هدف: آشنایی با سرگذشت جمع و تدوین قرآن

هدف : آشنایی با عقاید و آرای غیر مسلمانان به ویژه اهل کتاب که در قرآن و حدیث به نوعی از آنان یاد شده است.

هدف: آشنایی با مبانی و روش ترجمه ی قرآن

هدف: تبیین ضرورت پرداختن دانشجوی مسلمان به دین و مقولات دینی، آشناساختن دانشجویان با تفکر دینی و معارف اسلامی به شیوه برهانی- قرآنی و با استفاده از منابع وحی و تعمیق و گسترش اطلاعات و تقویت خداباوری و ایمان دانشجویان در زمینه مباحث مربوط به خداشناسی و رستاخیز.

هدف: گسترش آگاهی دانشجویان در زمینه ی دین، پیامبری، اسلام، امامت و ولایت
اندیشه اسلامی دو از تعریف دین و آشنایی با ادیان بزرگ ابراهیمی شروع و به بحث نبوت و امامت و مهدویت می پردازد.شرایط زندگی در عصر غیبت و رجوع به فقیه مبحث پایانی این درس است.
آزمون میان ترم تا اول بخش خاتمیّت طبق قرار اول ترم ان شاء الله برگزار خواهد شد.

آزمون پایان ترم از پانزده نمره خواهد بود و هر کارکلاسی وابسته به کوشش شما بین0/5 تا 1نمره خواهد داشت بنابراین سعی کنید درطول ترم با ارائه ی تعداد زیادی از مطالب 5 نمره ی فعالیّت کلاسی را تا پایان ترم کسب کنید.

کوشش شما باید دارای شرایط زیر باشد تا امتیاز آن درج شود:

بررسی اهمیت معاد به لحاظ موضوعی در قرآن، آشنایی با نامهای قیامت در آیات الاهی

صفحات