شما اينجا هستيد.

هدف:آشنایی با وجوه مختلف فرهنگ و تمدن غنی اسلامی در شکوفایی علمی و اجتماعی و تبیین تأإثیرات و خدمات متقابل اسلام و ایران

هدف:آشنایی با روش های متداول تحقیق در علوم انسانی و نحوه ی استفاده از نتایج پژوهش انجام شده به منظور آماده سازی جهت همکاری در فعالیت های پژوهشی

هدف: آشنایی با نزول، حفظ و کتابت و جمع آوری قرآن کریم

هدف: آشنایی با مقدمات و مبادی فهم قرآن

هدف: آگاهی از مبانی و معیارهای انطباق قرآن با علوم بشری و تقسیر برخی از آیات علمی قرآن

هدف: آگاهی از شیوه های تفسیر قرآن گرایش ها و سبک های تفسیری

هدف: آشنایی با سرگذشت جمع و تدوین قرآن

هدف: اشنایی با قصص قرآن کریم و زندگی پیامبران (علیهم السلام) و کیفیت تبلیغ آنان و رفتار اقشار مردم هر عصری در برابر انبیاء

هدف: شناخت ابعاد فلسفی نظام روانشناختی و نفس؛ شناخت علم النفس با روش فلسفی، تسلط بر مفاهیم روانشناختی در علم النفس از دیدگاه اندیشمندان اسلامی

هدف: آشنایی با مفاهیم و آموزه ای روانشناختی در نهج الیلاغه و احادیث پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله ) و معصومان(علیهم السلام)

صفحات