شما اينجا هستيد.

دسته بندی تفاسیر:
از جهت مکتب تفسیری مؤلف می توان همۀ کتاب های تفسیر را به سه دسته تقسیم کرد که عبارتند از:
1-تفسیر روایی محض:
آن دسته از کتاب هایی که نویسندگان آن صرفاً روایاتی که به گونه ای با آیات قرآن ارتباط داشته در ذیل آیات ذکر کرده اند و خود در فهم و تبیین آیات اجتهادی نکرده اند.
2-تفسیر باطنی محض:
مقصود تفاسیری است که مؤلفان آن تنها به تفسیر باطن قرآن پرداخته اند و برای آیات قرآن معانی باطنی و رمزی ذکر کرده اند.

هدف: آشنایی با سرگذشت جمع و تدوین قرآن

هدف : آشنایی با عقاید و آرای غیر مسلمانان به ویژه اهل کتاب که در قرآن و حدیث به نوعی از آنان یاد شده است.

هدف: آشنایی با مبانی و روش ترجمه ی قرآن

بررسی اهمیت معاد به لحاظ موضوعی در قرآن، آشنایی با نامهای قیامت در آیات الاهی

هدف: آشنایی با نزول، حفظ و کتابت و جمع آوری قرآن کریم

هدف: آشنایی با مقدمات و مبادی فهم قرآن

هدف: آگاهی از شیوه های تفسیر قرآن گرایش ها و سبک های تفسیری

هدف: آشنایی با مفاهیم و آموزه ای روانشناختی در نهج الیلاغه و احادیث پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله ) و معصومان(علیهم السلام)

هدف: آشنایی با سیر تاریخی حدیث شیعه

صفحات