شما اينجا هستيد.

هدف: آشنایی با فقه القرآن

هدف: آگاهی از مبانی و معیارهای انطباق قرآن با علوم بشری و تقسیر برخی از آیات علمی قرآن

1- مقاله های علمی با هدف ترویج مباحث عقیدتی برمبنای قرآن و حدیث مبنای با رویکرد پژوهشی مورد پذیرش است. 

2- نوآوری در مقاله یک اصل اساسی است بنابراین در صورت استفاده از مقالات و سایت های مختلف، نویسنده باید به تحلیل، بررسی و نقد هریک بپردازید. به مقالاتی که از این اصل برخوردار نباشند امتیازی تعلق نمی گیرد. 

3- نویسنده در پایان مقاله, باید به نتیجه گیری، تحلیل و ارائه ی نظر شخصی خود در جمع بندی مباحث بپردازد.

مطالب این درس تا پایان ترم ان شاء الله تکمیل خواهد شد.

دسته بندی تفاسیر:
از جهت مکتب تفسیری مؤلف می توان همۀ کتاب های تفسیر را به سه دسته تقسیم کرد که عبارتند از:
1-تفسیر روایی محض:
آن دسته از کتاب هایی که نویسندگان آن صرفاً روایاتی که به گونه ای با آیات قرآن ارتباط داشته در ذیل آیات ذکر کرده اند و خود در فهم و تبیین آیات اجتهادی نکرده اند.
2-تفسیر باطنی محض:
مقصود تفاسیری است که مؤلفان آن تنها به تفسیر باطن قرآن پرداخته اند و برای آیات قرآن معانی باطنی و رمزی ذکر کرده اند.

هدف: اشنایی با قصص قرآن کریم و زندگی پیامبران (علیهم السلام) و کیفیت تبلیغ آنان و رفتار اقشار مردم هر عصری در برابر انبیاء

مطالب درس را بعد از عضویت درسایت دریافت کنید

هدف: آشنایی با سرگذشت جمع و تدوین قرآن

هدف : آشنایی با عقاید و آرای غیر مسلمانان به ویژه اهل کتاب که در قرآن و حدیث به نوعی از آنان یاد شده است.

هدف: آشنایی با مبانی و روش ترجمه ی قرآن

صفحات