شما اينجا هستيد.

زبان انگلیسی
ادبیات عرب
علوم قرآنی
تفسیر
علوم حدیث
نکته مهم: برخی از این منابع پیشنهادی است و با خواندن یکی از کتابها، از خواندن دیگری بی نیاز می شوید.

قرآن و خاورشناسان، می تواند فتح بابی در راه پژوهشهای شما باشد؛ حقیقت این است که ما باید در حوزه ی مستشرقان تلاشی مضاعف داشته باشیم؛ متاسفانه رویکرد دانشوران در این بخش بیشتر تدافعی بوده و کمتر به فکر تولید علم به زبانهای مختلف و صدور علم حقیقی در عرصه ی جهانی بوده اند؛ این عملکرد را انشاء الله من و شما می توانیم با پژوهشهای خودمان تغییر دهیم ؛ باور من این است که امروز یکی از تکالیف مهم ما، کوشش درجهت معرفی معارف قرآن و حدیث به جهانیان است. این مهم روی نخواهد داد مگر با شناخت صحیح معارف قرآن و اهل بیت(صلوات الله علیهم اجمعین) تسلط بر زبان های مختلف، آشنایی باروش کار مستشرقان و ارائه ی کتابها و مقالات علمی در عرصه ی بین المللی.

1. محمد بن احمد ابن رشد، تهافت التهافت
2. محمد بن علی ابن عربی(محی الدین)، فتوحات المکیّه
3. محمد بن علی ابن عربی(محی الدین)، فصوص الحکم
4. اخوان الصفا، رسائل اخوان الصفا و خلان الوفاء
5. علی ارشد ریاحی،«نقد و بررسی نظریه ی عقول و تأثیر آن در فهم ملاصدرا از آیات قرآن»، فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز
6. علی ارشد ریاحی،«نقد و بررسی نظریه ی مثل و تأثیر آن در فهم ملاصدرا از آیات قرآن»، فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز
7. بانو نصرت اصفهانی (بانو امین)، مخزن العرفان
8. حنّا الفاخوری و خلیل الجُرّ، تاریخ فلسفه در جهان اسلامی

این عناوین صرفاً جنبه ی پیشنهادی دارد، شما می توانید برای انتخاب موضوع آزادانه و البتّه با هماهنگی مدّرس اقدام کنید.

1. بررسی و نقد وحی در دیگاه مکاتب مختلف

2. بررسی رابطه میان عقل و وحی

3. قلمرو عقل و وحی

4. بررسی اثبات عقلانی تعالیم وحیانی

5. دیدگاه مستشرقان به وحی

6. تفاوت وحی و الهام

7. خاتمیت

8. نگاه روشنفکران به خاتمیت

9. وحی درنگاه مفسّران مختلف شیعه و اهل سنّت

10. وحی در دیدگاه فلاسفه و عرفا

11. نگاه ادیان مختلف به پدیده ی وحی

12. بشارت ظهور پیامبر (صلی الله علیه و آله) در کتاب مقدّس

13. بشارت ظهور امام زمان (عجل الله فرجه) در کتاب مقدّس

14. تطبیق باورهای مشترک قرآن و کتاب مقدّس

• معرفی مستشرقان قرآن پژوه (افرادی که در درس به آنان اشاره نشده است).

• بررسی انگیزه های مستشرقان قرآن پژوه

• دیدگاه مستشرقان درباره ی مصدریت قرآن

• سلامت قرآن از تحریف در دیدگاه مستشرقان

• ادبیات و ساختار قرآن در منظر مستشرقان

• تحلیل اعتراف مستشرقان به عظمت قرآن مجید از منظرهای گوناگون

• معارف قرآن و مستشرقان

• نقد آثار و مقالات مستشرقان

• نقد دایرة المعارف های مختلف

• تأثیر دیدگاه های علمای شیعه در تحلیل مستشرقان

• علوم قرآنی از دیدگاه مستشرقان

• بررسی و رد اتهام مستشرقان به شیعه در نگاشته های قرآنی

• آشنایی با درس قرائت و روان خوانی قرآن
• روش کار
• آزمون پایان ترم
• امتیاز کار تحقیق

صفحات