شما اينجا هستيد.

• تلفظ بیشتر حروف عربی با فارسی یکسان است و تنها یازده حرف فارسی با عربی متفاوت تلفظ می شوند.
• واو در فارسی مثل v و در عربی مثل w تلفظ می شود.(لب جمع و غنچه می شود)
• شنیدن تلفظ واو در سوره ی منافقون آیه ی پنجم

• پیشگفتار
• تلفظ صحیح کلمات یک زبان نیاز به استدلال ندارد و باید به چگونگی گویش اهل آن زبان توجّه کنیم.
• در صورت تلفظ اشتباه در کلمات یک زبان معنای کلمه تغییر می کند؛ این تغییر در زبان عربی به روشنی دیده می شود.

• درآستان نماز
• بخش نخست: آموزش قرائت
• بعد از ثبت نام می توانید فایلهای این درس ها را از شماره ی 1 تا 16 دریافت کنید.

صفحات