شما اينجا هستيد.

آفتاب ولایت 2

آیه ی خیرالبریّه
شرح و توضیح سوره ی بیّنه، آیه ی 7