شما اينجا هستيد.

آفتاب ولایت 4

مراد از اهل الذِّکر
شرح و توضیح سوره ی نحل آیه ی 43 و سوره ی انبیاء، آیه ی7