قرآن به روایت قرآن واژه ی ثبت شدن قرآن و مسح شدن آن توسط مطهّرون

توصیف قرآن به واژه ی ثبت شدن قرآن و مسح شدن آن توسط مطهّرون