برنامه ی رادیویی«شرح و توضیح آیات»

رادیو قرآن در تولید جدید این برنامه، قبل از پخش قرائت روزانه به پخش توضیح آیات زیر به کارشناسی دکتر احسان پوراسماعیل خواهد پرداخت.مدّت زمان پخش این برنامه در هر روز حدود پنج دقیقه پیش بینی شده است:

1- چهارشنبه 3/اردیبهشت/1393 سوره ی مبارکه ی الحج، آیه ی 30 ساعت 8صبح

2- پنج شنبه 4/اردیبهشت/1393 سوره ی مبارکه ی البروج، آیه ی 14 ساعت 8 صبح

3- چهارشنبه 3/اردیبهشت/1393 سوره ی مبارکه ی لقمان،آیه ی 34 ساعت 10صبح

4- پنج شنبه 4/اردیبهشت/1393 سوره ی مبارکه ی الکهف، آیات 107 و 108 ساعت 10صبح

5- شنبه 6/اردیبهشت/1393 سوره ی مبارکه ی الغافر، آیه ی 17 ساعت 10صبح

6- یک شنبه 7/اردیبهشت/1393 سوره ی مبارکه ی الإسراء، آیات13و 14ساعت 10صبح

7-دوشنبه 8/اردیبهشت/1393 سوره ی مبارکه ی مریم،آیه ی 30 ساعت 10صبح

8-سه شنبه 9/اردیبهشت/1393 سوره ی مبارکه ی لقمان،آیه ی 18 ساعت 10صبح

9- چهارشنبه 10/اردیبهشت/1393 سوره ی مبارکه ی الانبیاء،آیه ی 90 ساعت 10صبح

10-پنج شنبه 11/اردیبهشت/1393 سوره ی مبارکه ی المؤمنون،آیه ی 12 ساعت 10صبح

11-شنبه 13/اردیبهشت/1393 سوره ی مبارکه ی الرحمان، آیه ی 33 ساعت 8صبح

12- شنبه 13/اردیبهشت/1393 سوره ی مبارکه ی العنکبوت، آیه ی 69 ساعت 10صبح

13- یک شنبه 14/اردیبهشت/1393 سوره ی مبارکه ی المؤمنون،آیه ی 20 ساعت 10صبح

14- دوشنبه 15/اردیبهشت/1393 سوره ی مبارکه ی الفجر، آیه ی 27 تا آخر ساعت 10صبح

15-سه شنبه 16/اردیبهشت/1393 سوره ی مبارکه ی ق، آیه ی 4 ساعت 10صبح

16-چهارشنبه 17/اردیبهشت/1393 سوره ی مبارکه ی قریش ساعت 10صبح

17- پنج شنبه 18/اردیبهشت/1393 سوره ی مبارکه ی الأنبیاء، آیه ی 73 ساعت 10صبح

18- شنبه 20/اردیبهشت/1393 سوره ی مبارکه ی الانسان،آیات 8-11ساعت 10صبح

19- یک شنبه 21/اردیبهشت/1393 سوره ی مبارکه ی الهمزه ساعت 10صبح

20- دوشنبه 22/اردیبهشت/1393 سوره ی مبارکه ی المائده، آیه ی 25 ساعت 10صبح

21- سه شنبه 23/اردیبهشت/1393 سوره ی مبارکه ی التین ساعت 10صبح

22- چهارشنبه 24/اردیبهشت/1393 سوره ی مبارکه ی المائده، آیه ی 110 ساعت 10صبح

23-پنج شنبه 25/اردیبهشت/1393 سوره ی مبارکه ی النازعات ،آیه ی 30ساعت 8صبح

24- شنبه 27/اردیبهشت/1393 سوره ی مبارکه ی آل عمران، آیه ی 35 ساعت 10 صبح

25- یک شنبه 28/اردیبهشت/1393 سوره ی مبارکه ی الزخرف، آیه ی 86 ساعت 10صبح

26- دوشنبه 29/اردیبهشت/1393 سوره ی مبارکه ی الرعد، آیه ی 7 ساعت 10صبح

27- سه شنبه 30/اردیبهشت/1393 سوره ی مبارکه ی الکهف ، آیه ی 13و14 ساعت 10صبح

28- چهارشنبه 31/اردیبهشت/1393 سوره ی مبارکه ی البقره، آیه ی 196 ساعت 10صبح

29- پنج شنبه 1/خرداد/1393 سوره ی مبارکه ی الانفال، آیه ی 29 ساعت 10صبح

31- یک شنبه 4/خرداد/1393 سوره ی مبارکه ی الفاتحه، ساعت 10صبح

32-دو شنبه 5/خرداد/1393 سوره ی مبارکه ی آل عمران، آیه ی 130 ساعت 10صبح

33-سه شنبه 6/خرداد/1393 سوره ی مبارکه ی طارق، آیات17-15 ساعت 10صبح

34- چهار شنبه 7/خرداد/1393 سوره ی مبارکه ی الاحزاب،آیات 24 و 25 ساعت 10صبح

35- پنج شنبه 8/خرداد/1393 سوره ی مبارکه ی الاعراف، آیات 142- 144 ساعت 10صبح

36- شنبه 10/خرداد/1393 سوره ی مبارکه ی البقره،آیات1-5ساعت 10صبح

37- یک شنبه 11/خرداد/1393 سوره ی مبارکه ی الاحزاب، آیه ی 33 ساعت 10صبح

38- دو شنبه 12/خرداد/1393 سوره ی مبارکه ی الضحی ساعت 10صبح

39- سه شنبه 13/خرداد/1393 سوره ی مبارکه ی یوسف، آیه ی 3 ساعت 10صبح

40- چهار شنبه 14/خرداد/1393 سوره ی مبارکه ی الرحمان،آیات 1و2 ساعت 10صبح

41- پنج شنبه 15/خرداد/1393 سوره ی مبارکه ی آل عمران، آیه ی 153، ساعت 10صبح

42- شنبه 17/خرداد/1393 سوره ی مبارکه ی الانسان، آیات5-7 ، ساعت 10صبح

43- یک شنبه 18/خرداد/1393 سوره ی مبارکه ی الفجر، آیات17-21 ساعت 10صبح

44- دوشنبه 19/خرداد/1393 سوره ی مبارکه ی الاحزاب، آیه ی28، ساعت 10صبح

45- سه شنبه 20/خرداد/1393 سوره ی مبارکه ی القمر، آیات54 و55 ساعت 10صبح

46- چهارشنبه 21/خرداد/1393 سوره ی مبارکه ی المؤمن، آیه ی 65، ساعت 10صبح

47- پنج شنبه 22/خرداد/1393 سوره ی مبارکه ی النور، آیه ی 55، ساعت 10صبح

48- شنبه 24/خرداد/1393 سوره ی مبارکه ی الإسراء، آیه ی13 ،ساعت 10صبح

49- یک شنبه 25/خرداد/1393 سوره ی مبارکه ی فصلت، آیه ی44 ،ساعت 10صبح

50-دو شنبه 26/خرداد/1393 سوره ی مبارکه ی البلد، آیات 1-4، ساعت 10صبح

51-سه شنبه 27/خرداد/1393 سوره ی مبارکه ی ق، آیات 1-4، ساعت 10صبح

52-چهار شنبه 28/خرداد/1393 سوره ی مبارکه ی الصافات، آیات 75-78، ساعت 10صبح

53-پنج شنبه 29/خرداد/1393 سوره ی مبارکه ی الاحزاب، آیه ی21، ساعت 10صبح

54-یکشنبه 1/تیر/1393 سوره ی مبارکه ی الانفال، آیه ی 2، ساعت 10 صبح

55- دوشنبه 2/تیر/1393 سوره ی مبارکه ی الانبیاء، آیه ی 107، ساعت 10 صبح

56- سه شنبه 3/تیر/1393 سوره ی مبارکه ی قمر، آیات 1-3 ساعت 10صبح

57- چهارشنبه 4/تیر/1393 سوره ی مبارکه ی الانبیاء، آیات 87 و 88، ساعت 10صبح

58- پنج شنبه 5/تیر/1393 سوره ی مبارکه ی الکهف، آیه ی46 ساعت 10صبح

59- شنبه 7/تیر/1393 سوره ی مبارکه ی فصلت، آیات 41 و 42 ساعت 10صبح

60- یک شنبه 8/تیر/1393 سوره ی مبارکه ی الانعام، آیه ی 60 ساعت 10صبح

61- دوشنبه9/تیر/1393 سوره ی مبارکه ی آل عمران آیات 193-194، ساعت 10صبح

62- سه شنبه 10/تیر/1393 سوره ی مبارکه ی الانعام آیه ی 54 ساعت 10صبح

63- چهارشنبه11/تیر/1393 سوره ی مبارکه ی طه 29-32،ساعت 10صبح

64- پنج شنبه 12/تیر/1393 سوره ی مبارکه ی الانشقاق، آیات 1-6،ساعت 10صبح

65- شنبه14/تیر/1393 سوره ی مبارکه ی الاسراء، آیات 23 و 24،ساعت 10صبح

66- یک شنبه 15/تیر/1393 سوره ی مبارکه ی القصص، آیه ی83 ساعت 10صبح

67- دوشنبه 16/تیر/1393 سوره ی مبارکه ی النصر، ساعت 10صبح

68- سه شنبه 17/تیر/1393 سوره ی مبارکه ی الواقعه آیات1-4 ،ساعت 10صبح

69- چهارشنبه 18/تیر/1393 سوره ی مبارکه ی الزخرف، آیه ی 27 ،ساعت 10صبح

70- پنج شنبه 19/تیر/1393 سوره ی مبارکه ی الناس،ساعت 10صبح

71- یکشنبه 5/مرداد/1393 سوره ی مبارکه ی الطارق، آیات12-14 ،ساعت 10صبح

72- دوشنبه 6/مرداد/1393 سوره ی مبارکه ی المطففین، آیه ی 18 ،ساعت 10صبح

73- پنج شنبه 9/مرداد/1393 سوره ی مبارکه ی التکویر، آیات 19-21 ،ساعت 10صبح

74- شنبه، 11/مرداد/1393 سوره ی مبارکه ی فاطر، آیه ی 31، ساعت 10صبح

75- یکشنبه، 12/مرداد/1393 سوره ی مبارکه ی الغافر، آیه ی 39، ساعت 10صبح

76-دوشنبه، 13/مرداد/1393 سوره ی مبارکه ی الرعد، آیه ی 14، ساعت 10صبح

77-سه شنبه، 14مرداد/1393 سوره ی مبارکه ی التحریم، آیه ی 10، ساعت 10صبح

78-چهارشنبه، 15/مرداد/1393 سوره ی مبارکه ی الانفال، آیه ی 10، ساعت 10صبح

79-پنج شنبه، 16/مرداد/1393 سوره ی مبارکه ی الحدید، آیه ی 5، ساعت 10صبح

80- شنبه، 18/مرداد/1393 سوره ی مبارکه ی البقره، آیه ی 252، ساعت 10صبح

81- یکشنبه، 19/مرداد/1393 سوره ی مبارکه ی الرعد، آیه ی 20، ساعت 10صبح

82- دوشنبه، 20/مرداد/1393 سوره ی مبارکه ی ابراهیم، آیات 28 و 29، ساعت 10صبح

83- سه شنبه، 21/مرداد/1393 سوره ی مبارکه ی الإسراء، آیه ی 14، ساعت 10صبح

84- چهارشنبه، 22/مرداد/1393 سوره ی مبارکه ی البقره، آیه ی 5، ساعت 10صبح

85- پنج شنبه، 23/مرداد/1393 سوره ی مبارکه ی الزخرف، آیه ی5-1، ساعت 10صبح

86- شنبه،25/مرداد/1393 سوره ی مبارکه ی الحج، آیه ی 38، ساعت 10صبح

87- یکشنبه، 26/مرداد/1393 سوره ی مبارکه ی المؤمنون، آیه ی 29، ساعت 10صبح

88- دوشنبه، 27/مرداد/1393 سوره ی مبارکه ی یوسف، آیه ی24، ساعت 10صبح

89- سه شنبه، 28/مرداد/1393 سوره ی مبارکه ی الکهف، آیه ی 13و14، ساعت 10صبح

90- چهارشنبه، 29/مرداد/1393 سوره ی مبارکه ی الأنبیاء، آیه ی 76، ساعت 10صبح