اعضای محترم هیأت تحریریه ی مجله ی دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث

1- دکتر سیّد محمّدباقر حجّتی؛ استاد دانشگاه تهران
2- دکتر سیّد رضا مؤدّب؛ استاد دانشگاه قم
3- دکتر غلامحسین اعرابی؛ دانشیار دانشگاه قم
4- دکتر قاسم بستانی؛ دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
5- دکتر محمد تقی دیاری؛ دانشیار دانشگاه قم
6- دکتر سیّد علی اکبر ربیع نتّاج؛ دانشیار دانشگاه مازندران
7- دکتر محمّد سعیدی مهر؛ دانشیار دانشگاه تربیت مدرّس
8- دکتر نادعلی عاشوری تلوکی؛ دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
9- دکتر قاسم فائز؛ دانشیار دانشگاه تهران
10- دکتر فتحیّه فتاحی زاده؛ دانشیار دانشگاه الزهراء(سلام الله علیها)