شما اينجا هستيد.

شاخصه های کارکلاسی

آزمون پایان ترم از پانزده نمره خواهد بود و هر کارکلاسی وابسته به کوشش شما بین0/5 تا 1نمره خواهد داشت بنابراین سعی کنید درطول ترم با ارائه ی تعداد زیادی از مطالب 5 نمره ی فعالیّت کلاسی را تا پایان ترم کسب کنید.

کوشش شما باید به صورت فایل word دارای شرایط زیر باشد تا امتیاز آن درج شود:

1- نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه، نام درس و ساعت تشکیل کلاس را حتماً بنویسید.
2- به علّت بررسی کارکلاسیِ جلسه ی پیشین در ابتدای درس مدّت زمان ارسال هر عنوان تا جلسه ی بعدی است که کلاس تشکیل می شود، بنابراین از ارسال دیرهنگام مطالب خودداری کنید.
3- مطالب را از طریق یکی از آدرس های زیرمی توانید ارسال کنید:
ehsan_pouresmaeil@yahoo.com
یا
dr.ehsanpouresmaeil@gmail.com

4- بعد از ارسال طی پنج روز کاری «اعلام وصول» دریافت خواهید کرد، در صورت عدم دریافت، حتماً برای ارسال مجدد اقدام کنید.
5- فرصت نهایی ارسال کارکلاسی تا آخرین جلسه ی آموزشی می باشد و بعد از آن اعلام وصول ممکن نیست.
6- نکات مهم: درمحتوای خود حتماً به ذکر منبع (کتاب و سایتی که از آن استفاده کرده اید) اشاره کنید و حتماً بعد از جمع آوری مطالب از منابع مختلف، جمع بندی خود را بیان کنید.
7- از ارائه ی مطالبی که به عنوان کار کلاسی آماده کرده اید به شکل چاپ شده خودداری کنید.
8- مطالب را بعد از جمع بندی نهایی در کلاس نزد خود نگه دارید چون ممکن است برخی از آنها در پرسش های آخر ترم بیاید.
9-تنها مطالبی به عنوان کارکلاسی پذیرفته می شود که در کلاس از شما خواسته شده است، از ارسال مطالب دیگر خودداری کنید.
10- از ارسال یکباره ی مطالب در آخرترم جداً خودداری کنید به علّت فشردگی زمان پایان ترم، تصحیح اوراق و.. امکان بررسی مطالب شما فراهم نمی شود.