شما اينجا هستيد.

اسرار و معارف حج

عناوین کار کلاسی:
1- ابعاد جهانی حج را با توجه به روح حج بررسی کنید.
2- چه گزاره هایی از دین به عنوان «فلاح» معرفی شده است؟
3- شاخصه های حج مقبول در آیات و روایات را بررسی کنید.