شما اينجا هستيد.

روش تحقیق

در این درس باید یک تحقیق کامل علمی را در پایان ترم ارائه کنید،پس تا هفته دوم ترم فرصت دارید با انتخاب موضوع به فکر جمع آوری منابع و شروع فیش برداری کنیدو بعد از تحلیل داده ها در یک ماه نهایی به جمع بندی مطالب بپردازید؛ مدیریت زمان دهنده ی دریافت مثبت شما از آگاهی های این درس است و در امتیاز پایان ترم مؤثر خواهد بود.