شما اينجا هستيد.

اسباب النزول 1

سرفصل:
- معنی لغوی و اصطلاحی اسباب و اسباب النزول
- انواع آیات و سور قرآنی در رابطه ی با اسباب النزول
- کتبی که درباره ی اسباب النزول تدوین شده
- مروری بر انواع اسباب النزول
- انواع پرسشهای مردم و پاسخهای قرآنی
فوائد شناخت اسباب النزول
-آیات عموم لفظ ملاک است یا خصوص سبب