تاریخ قرآن1(کارشناسی ارشد)

سرفصل:
- سیری در آغاز تاریخ قرآن و تطور آن
- عناوین و اسامی قرآن
- مفهوم آیه
- مفهوم سوره
-راههای شناخت سور مکی و مدنی

نکته: مقاله ی «بررسی نفاق در مکه بر اساس آیات قرآن»؛ نوشته ی طاهره فائق به آدرس: http://ehsanpouresmaeil.com/menhaj7 مطالعه شود.

لیست برخی از تفاسیری که مفسران در آثار خود مکی مدنی بودن را لحاظ داشته اند و دانشجویان محترم باید در تحقیق خود از آن ها استفاده کنند:
1- ارشاد العقل السلیم ، ابو السعود حنفی (قرن دهم)
2- انوار درخشان، سید محمد حسینی همدانی نجفی (قرن پانزدهم)
3- بیان السعاده فی مقامات العباده، سلطان محمد گنابادی(قرن چهاردهم)
4- بیان المعانی، عبدالقادر ملاحویش، (قرن چهاردهم)
5- التسهیل لعلوم التنزیل، ابن جزی، (قرن هشتم)
6- تفسیر القرآن الکریم، مصطفی خمینی، (قرن چهاردهم)
7- کشف الاسرار و عده الابرار، میبدی، (قرن ششم)
8- تفسیر المنیر، محمد کرمی هویزی(قرن چهارم)
9- الجدید فی تفسیر القرآن الکریم، حبیب الله سبزواری، (قرن پانزدهم)
10- جواهر الحسان، ثعلبی، (قرن هشتم)
11- روض الجنان و روح الجنان، ابوالفتوح رازی، (قرن ششم)
12- مفاتیح الغیب، فخر رازی، (قرن هفتم)
13- الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، علی محمد دخیل، (قرن پانزدهم)
14- الوسیط فی تفسیر القرآن المجید، واحدی نیشابوری، (قرن پنجم)

• حداقل های تحقیق که به شکل یک مقاله علمی به شرح زیر است:
• 1- مشخص کردن آیات و سور مکی و مدنی براساس نظر هر یک از مفسّران
• 2- تبیین ملاک تشخیص هر مفسّر
• 3- تعیین قواعد شناخت مکی و مدنی بودن(مشخص کردن این که آیا با و یژگی های غالب سازگار است؟)
• 4- گستره ی فعالیّت مفسّر(همه ی سور یا همه ی آیات و موضع گیری سکوت)
• 5- میزان تأثیر پذیری تشخیص مکی و مدنی بودن در تفسیر هر مفسّر
• 6- مشخص کردن اشتراکات و افتراقات فریقین
• 7- تحلیل نهایی محقق در ارزیابی هر مفسر پیرامون عملکرد آنان در تشخیص مکی و مدنی بودن سور و آیات

• لازم است این تحقیق در قالب فایل WORLD و P.D.F فقط تا آخرین جلسه ی آموزشی از طریق ایمیل ارسال شود.