شما اينجا هستيد.

اندیشه اسلامی 1

فهرست مطالب اندیشه اسلامی 1 :
انسان و ایمان
مفهوم خدا
خدایابی
توحید و شرک
اوصاف خداوند
رستاخیز و جاودانگی انسان

نمونه ی پرسش های درس اندیشه ی اسلامی1
الف) عبارت درست و نادرست را مشخص کنید.
1- راه جلوگیری از بحران هویت برای انسان تقویت بنیان اعتقادی است.
2- بحران هویت عبارت است ازگسترش شکاکيت، نسبيت، پوچ گرايی و از ميان رفتن يقين و اطمينان به حقايق.
3- انحصار راه شناخت به حس و تجربه، بدون ترديد عامل شک و ترديد در مسائل غير مادی است.
4- در بينش اسلامی هدف پيدايش يقين و اطمينان است و شک و ترديد نوعی بيماری تلقی می شود و اين حقيقت دست يافتنی است.
5- در بينش اسلامی برخی از رويدادهای زندگی نوعی آزمون الاهی است.
6- اعتقاد و تصديق قلبی هميشه مبتنی بر معرفت است، و هر معرفتی ايمان را به همراه دارد.
7- در بينش اسلامی دين و عقل دو موهبت الهی است، هر کدام ديگری را تأييد و تکميل می کند.
8- ايمان به اصول مشترک مبدأ، معاد، رسالت وساير متعلقات آن دارای درجات و مراتب است.
9- توجه انسان به خدا هنگام گرفتاريها در پرتوی سیر آفاقی برای هر انسانی ممکن است اتّفاق بیافتد.
10- معرفی معارف دينی توسط افراد ناصالح از عوامل تربيتی و تبليغی خمول فطرت است.
11- سر خوردگی و بي تفاوتی دينی به دليل وجود مشکلات يا وسعت امکانات از عوامل تربيتی و تبليغی خمول فطرت است.
12- حقيقت ذات و به عبارتی موصوف را در صفات الاهی، نمی توان شناخت؛ زيرا ذات و صفات ذات او، مطلق و نامحدود است و احاطه ی انديشه و فکرمحدود ما بر ذات نامحدود محال است.
13- حقيقت ذات و به عبارتی موصوف را در صفات الاهی، می توان شناخت؛ زيرا ذات و صفات ذات او، مطلق و نامحدود است.
14- نگاه يک سويه به صفاتی از قبيل: غفور، کريم، رحيم، ودود و ... مستلزم غرور، ترس و نااميدی و تحجر و سختگيری خواهد شد.
15- توجه ما به صفات الاهی با قيد اطلاق، موجب حرکت ما به طرف کمال مطلق – حرکتی پايان ناپذير – می گردد و در مواقع انحراف و گناه، توجه ما به رحمت بی پايان الاهی، مانع پيدايش نا اميدی و سرخوردگی می گردد.
16- عامل نقص و نا استواری يا بيهوده کاری، جهل، ضعف و فقر است که هيچ کدام به خداوند راه ندارد.
17- اگر مرگ پايان زندگی باشد، با حکمت الاهی منافات دارد، زيرا آفرينش انسان با آن همه شگفتيهای جسمی و روانی، با اين که استعداد حيات جاودانه را دارد، کاری لغو و بيهوده است.
18- يک رويداد علل و عوامل مختلف و بازتابها و جواب گوناگونی دارد که توان شناخت همه آنها را نداريم، فقط به ملاحظه يک بعد آن، قضاوت شر می کنيم.
19- توسل و ارتباط عاطفي با اهل بيت، به عنوان برترين انسانها، بهترين و عملي ترين راه تقرب به خداست.
20- در تمام اديان الاهی نماز يک فريضه ی واجب بوده است مثلاً حضرت عیسی(علیه السلام) در گهواره و در همان بدو توّلد مردم را به آن فرا خواند.
21- از نماز همان مقدار قبول می شود که با حضور قلب همراه باشد.
22- از آيات قرآنی استفاده می شود که معاد روحانی است، و با جسم مثالی يا صورتهای مثالی که ابداع نفس است تطبيق می شود.
23- آنچه که از آيات متعدد استفاده می شود اين است که آخرت تجسم واقيعاتی است که در اين جهان وجود داشته است.
24- ازدياد جمعيت بشری دليلی بر بطلان تناسخ است، زيرا اگر در هر دوره عده ای به صورت حيوان در آيند، بايد شاهد تقليل جمعيت باشيم.
25- مسخ یک حقیقت قرآنی است و به این معنی است که بر اثر تبه کاري ها، روح به مرحله ی حيوانی سقوط کرده و جسم شکل حيوانی به خود می گیرد.
26- «شبهه ی اعاده ی معدوم» براساس این تصور است که انسان را صرفاً جسم بدانیم جسمی که به کلی متلاشی می شود، ولی اعتقاد ما بر بقاء روح است.
27- طبق روایات فراوان انسان اجزای اصیلی دارد که در هر موقعیت قرار بگیرد هم چنان جزء بدن اصلی باقی می مانند.
28- توبه هنگام مرگ پذیرفته نیست، زیرا توبه برای رفع نقصها و حرکتی به سوی کمال است، و تو به در وقت مرگ چنین خاصیتی ندارد.
29- در قیامت و برای اتمام حجّت بر زنان زيبا و فاسد، حضرت مريم را مثال مي آورد، و براي مردان زيبا، حضرت يوسف را، براي افراد گرفتار و مبتلا به سختيها، حضرت ايوب را نشان می دهند.
ب) گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.
1- پیرامون «بحران معرفتی» کدام گزینه صحیح نیست؟
الف)منشأ پيدايش اين بحران در جهان معاصرانحصارگرايی مکاتب است.
ب)با توجه به ويژگي های دوران جوانی این بحران در وجود انسان رخ می دهد.
ج)راه حل اسلامی بحران معرفتی پيدايش يقين و اطمينان است.
د) در نقد بحران معرفتی معتقدیم راه عقل و دل هم از پاسخ به مسائل حسی و تجربی ناتوانند.
2- پیرامون«بحران اخلاقی» کدام گزینه صحیح نیست؟
الف)غرائز و شهوات انسان و عدم وجود ايمان به خدا دلیل به وجود آمدن این بحران است.
ب)بهترين مثال برای بحران اخلاقی نوع برخورد کشورهای پيشرفته با جهان سوم است
— ج)راه حل دینی رهایی از بحران اخلاقی، مراجعه به مکاتب مادی و غير مادی است چرا که به جزئيات مسائل اخلاقی پرداخته اند.
— د) از راه حل های دینی رهایی از بحران اخلاقی می توان به اعتقاد به محاسبه، مجازات و پاداش دقيق و این که همه ی احکام در اسلام معلّل به اغراض است، اشاره کرد.
3- دلایل به وجود آمدن«بحران روانی» کدام گزینه است؟
الف) غفلت از خود و خدا
ب) نارسايي های روانی
ج) منحصر دانستن نيازها به مادی و جسمانی
د) غرائز و شهوات انسان
4- کدام گزینه پیرامون«آرامش» صحیح نیست؟
— الف)تنها ايمان به خداوند و انس و ارتباط با اوست که به دل¬ها آرامش می بخشد.
ب)قطع رابطه با خداوند بزرگترين عامل اضطراب و افسردگی برای انسان است.
ج) قطع رابطه با جامعه، بزرگترین کمک انسان برای کسب آرامش است.
د) در زندگی دنیوی فقط انسان مؤمن آرامش دارد.
5- پیرامون«ایمان وجایگاه آن» کدام گزینه صحیح نیست؟
الف) ايمان تصديق قلبی و اقرار زبانی وعمل به ارکان است.
ب) قبولی ايمان مشروط به عمل است.
ج) ايمان همه ی عمل و كردار است، و گفتار پاره‌اي از اين عمل است.
— د) برخی پاداش های الاهی در قيامت، مشروط به ايمان است.
6- کدام گزینه با توجّه به مبحث ایمان صحیح نیست؟
الف)با کيفيت و کميت عمل، درجات ايمان مشخص می شود.
ب)هميشه عمل ارتباط با ايمان دارد .
— ج)حداکثر مراحل ايمان همان اعتقاد به موارد ايمان اصطلاحی است.
— د)در اسلام مسئله ضد عقل وجود ندارد، اما اين گونه نيست که همه چيز با عقل قابل شناخت باشد.
7- پیرامون«ایمان و عمل» کدام گزاره صحیح نیست؟
الف)حداقل مراحل ايمان همان اعتقاد به موارد ايمان اصطلاحی است.
ب)هميشه عمل، ارتباطی با ايمان ندارد.
ج)بين عقل و دين تعارضی نيست. اگر باشد بين احکام عقلی و نقلی است که با قواعد اصول الفقه قابل حل است.
د) شیعه به کارگيری عقل را دراحکام الاهی و معارف دين منکر می شود
8- کدام گزاره پیرامون فطرت از آیات قرآن استفاده نمی شود؟
— الف) تصريح به فطری بودن دين
— ب)توجه انسان به قدرت برتر
— ج)توجه انسان به خدا هنگام گرفتاريها
د) بديهی بودن شناخت خداوند
9- نتیجه ی نگاه يک سويه به صفاتی از قبيل: غفور، کريم، رحيم... کدام است؟
الف)مستلزم غرور بی قيدی و لااباليگری است.
ب) نگرش مرجئه در گذشته این چنین بود که منجر به غرور روانی شد.
ج) نگاه ليبراليسم اسلامی در زمان ما این چنین است که منجر به غرور روانی می شود.
د) موجب پيدايش ترس و نااميدی می شود.
10- پیرامون اندیشه ی تعطیل کدام گزاره صحیح نیست؟
— الف) دانشمندان در گذشته بر این باور بودند که هرگز توان شناخت اين گونه صفات را نداريم.
— ب) دانشمندان کنونی بر این باورند که شناخت صفات او برای ما فايده ای ندارد.
— ج) تفاوتی بين صفات خدا و خلقش جز با نقص و کمال نيست.
— د) تأکيد قرآن کريم بر تعقل و تفکر با نظريه تعطيل در تضاد است.
— 11- معاد جسمانی و روحانی با کدام دسته از آیات قرآن قابل اثبات است؟
الف) آياتی که با صراحت اعلام می دارد که انسان را از خاک آفريديم، به خاکش بر می گردانيم، مجدداً از خاک بيرون می آوريم.
ب)آياتی که امکان معاد را با داستان های حضرت ابراهيم، عزير، کهف و معجزات عيسی اثبات می کند.
ج)آياتی که اعضاء بدن انسان را شاهدان قيامت معرفی می کند.
د) همه ی موارد
12- کدام دیدگاه از نظر شما صحیح است؟
الف) وضعيت نسل کنونی بشر، نتيجه ی عملکرد نسل گذشته است.
ب) روح انسان متناسب با عملکرد خود در بدن حيوانات زشت و زيبا و انسان های خوب و بد به زندگی مجدد ادامه می دهند.
ج) پذيرش مجازات و پاداش اعمال در همين جهان خواهد بود.
د) روح انسان يا به اعلی عليين می رسد يا به اسفل السافلين سقوط می کند.
13- کدام گزینه پیرامون معاد صحیح نیست؟
الف)نفس با گذران عمر بسياری از استعداد ها و قوای خود را فعليت می بخشد، و امکان ندارد دو مرتبه به مرحله ی استعداد برگردد.
— ب)معیار در معاد روح و روان است که هرگز به چیزی تبدیل نمی شود.
ج) طبق روایات فراوان، اجزای اصیل انسان بعد از مرگ متلاشی شده و از بین می رود تا در قیامت دوباره به وجود آید.
د) تمام پیامبران همراه با دعوت به توحید، معاد را هم مطرح کرده اند.
14- پیرامون علم خداوند کدام گزینه صحیح نیست؟
الف) علم خداوند اشتباه و خطا ندارد.
ب) علم خداوند نياز به ابزار ندارد.
ج) علم خداوند از مفاهيم بديهی و بی نياز است.
د) علم خداوندآموختنی نيست.

ج) به پرسش های زیر پاسخ دهید.
1- بنیان اعتقادی انسان از چه راه هایی تقویت می شود؟
2- مشخصّات امور فطری را نام ببرید؟
3- تفاوت روش انبیاء و امامان با روش فلاسفه در چیست؟
4- تفاوت آیات آفاقی و انفسی را با مثال توضیح دهید؟
5- نظریه ی تعطیل را در بین دانشمندان جدید و قدیم نقد و بررسی کنید.
6- نظریه ی تشبیه را بررسی کنید.
7- نظریه ی خروج عن الحدین را شرح دهید.
8- ثبات علم خداوند با تغييرات مداوم جهان را چگونه اثبات می کنید؟
9- علم ازلی خداوند چگونه با اختیار انسان در تنافی نیست؟
10- علم ازلی خداوند و اختيار انسان چگونه با هم جمع می شود؟
11- با توجه به عموميت قدرت، آيا به محالات تعلق می گيرد؟
12- آیا عموميت قدرت با اختيار انسان منافات دارد؟
13- آثار روانی و رفتاری اعتقاد به علم و قدرت مطلقه الاهی چیست؟
14- چگونه بر حکمت خداوند استدلال می کنید؟
15- عدل تشریعی را توضیح دهید.
16- فایده ی شرور در چیست؟
17- زیارت قبور اهلبیت(علیهم السلام) و درخواست حاجت و شفاعت از آنان چگونه شرک نیست؟
18- چرا باید خدا را عبادت کنیم؟
19- چهار مورد از اسرار نماز را نام ببرید.
20- چه کنيم تا در نماز حضور قلب داشته باشيم؟
21- کدام دو اصل، مورد اتفاق همه ی ادیان است؟
22- عوامل ترس از مرگ چیست؟
23- شش وصف از اوصاف قیامت را نام ببرید.