علوم قرآنی 2(اعجاز، تحریف ناپذیری)

سرفصل:
1- اعجاز:
1-1- مفهوم شناسی
2-1- تفاوت معجزه با کارهای خارق العاده
3-1-ابعاد اعجاز
4-1- ادله ی اعجاز قرآن

2- سلامت قرآن از تحریف
1-2- اقسام تحریف
2-2- ادله ی سلامت قرآن از تحریف