شما اينجا هستيد.

تاریخ حدیث2

•حجیت سنت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)
1. دلیل عقلی‏
2. دلایل نقلی‏
1 - 2. قرآن‏
2 - 2. اجماع‏
3 - 2. سیره عملی مسلمانان‏
•حجیت سنت ائمه اطهار علیهم السلام‏
1. دلیل عقلی‏
2. دلایل نقلی‏
1 - 2. قرآن‏
2 - 2. سنت نبوی‏
•حدیث در دوران پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)
•نشانه‏های اهتمام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حدیث و کتابت آن‏
1. جایگاه فرهنگ تعلیم و تعلم در اسلام‏
2. اهتمام پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به نشر حدیث‏
3. اهتمام پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به کتابت حدیث‏
•محورهای اهتمام پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به کتابت حدیث‏
الف. توصیه به کتابت حدیث:
ب. فراهم آوردن برخی از مکتوبات حدیثی؛
• فصل دوم: آشنایی با تاریخ حدیث شیعه‏
بررسی ادوار تاریخی حدیث شیعه‏
دوره اول: فراهم آمدن نخستین نگاشته‏های حدیثی‏
نگاشته‏های گزارش شده در منابع تاریخی‏
نگاشته‏های حدیثی برجای مانده‏
1. کتاب علی (علیه السلام)
2. مصحف فاطمه (س)
3. مصحف علی (علیه السلام)
4. نهج البلاغه‏
5. صحیفه سجادیه‏
•دوره دوم: شکل‏گیری میراث روایی شیعه در قالب اصول اربعمأة
بررسی مفهوم اصل و تفاوت آن با مفهوم کتاب و تصنیف‏
سرنوشت اصول اربعمأة
• دوره سوم: دوره تدوین جوامع اولیه حدیثی شیعه‏
1. کافی، ثقه الاسلام محمد بن یعقوب کلینی (م 329)
ویژگی‏ها و امتیازات کافی‏
بررسی استناد روضه به کلینی‏
2. من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه قمی (م 381)
3. تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی (م 460)
•ویژگی‏ها و امتیازات تهذیب الاحکام‏
4. الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، شیخ طوسی (م 460)
•روایات کتب اربعه از نگاه اخباریون و اصولیون‏
•دوره چهارم: دوره تکمیل و تنظیم جوامع حدیثی شیعه‏
اهم منابع حدیثی در دوره تکمیل‏
1. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (علیه السلام)، علامه محمد باقر مجلسی (م 1111)
2- تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة، محمدبن حسن حر عاملی (م 1104)
3. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، میرزا حسین نوری (م 1320)
4.جامع احادیث الشیعه، آیة الله بروجردی (م 1380)
•اهم منابع حدیثی در دوره تنظیم‏
1. الوافی فی جمع الاحادیث الکتب الاربعة القدیمة، ملامحسن فیض کاشانی (م 1091)
2. منتقی الجمان فی الأحادیث الصحاح و الحسان، جمال الدین حسن بن زین الدین (م 1011)
•دوره پنجم: دوره رکود دانش‏های حدیثی شیعه‏
•دوره ششم: دوره شکوفایی دانش‏های حدیثی‏
•محورهای اساسی دوره شکوفایی دانش‏های حدیثی‏
1. بررسی عمیق و نقادانه تاریخ حدیث‏
2. محدود شدن حوزه مطالعات حدیثی‏
3. نقد و پالایش روایات،
4. تدوین فرهنگ‏ها و فهرست‏های حدیثی،
5. احیاء آثار پیشینیان،
6. رویکرد خاور شناسان به مباحث حدیث پژوهی،
7. به خدمت گرفتن رایانه در عرصه حدیث پژوهی.